• Gratis verzending vanaf 40 euro
 • Levertijd 2-4 werkdagen
 • Ruim 50.000 artikelen
 • Ruim 100 jaar ervaring

Algemene- Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Buijtendijk bv, verder te noemen "Verkoper", en een (contractuele) wederpartij, verder te noemen "Koper", waarbij de Verkoper zaken en/of onderdelen van zaken, verder te noemen "Zaken" en/of diensten (en/of gedeelten van diensten), verder te noemen "Diensten", aan de Koper levert, ook indien deze Zaken en Diensten niet (nader) in deze algemene voorwaarden zijn omschreven. Zaken en Diensten zijn verder gezamenlijk te noemen "Producten".

 Artikel 1 - Aanbod en aanvaarding

 • Alle aanbiedingen zijdens de Verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de Verkoper. 

 • Iedere offerte of aanbieding van de Verkoper is gebaseerd op de informatie die door de Koper is verstrekt. De Koper staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zijn verstrekt en dat deze juist en volledig zijn. De Koper zal de Verkoper steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen blijven verschaffen en alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen. 

 • Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van Verkoper of andere voor Verkoper optredende tussenpersonen zijn voor de Verkoper niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door de Verkoper aan de Koper. 

 • De toepasselijkheid van de door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door de Verkoper van documenten van de Koper waarop (bijvoorbeeld voorgedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan. 

 • De Verkoper mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. De Verkoper zal garant staan voor de uitvoering van zulke derden alsof hij zelf de overeenkomst uitvoert. 

 

Artikel 2 - Communicatie

 • Iedere communicatie tussen partijen kan elektronisch geschieden tenzij de wet anders bepaalt. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan, dan is aan deze eis tevens voldaan indien de verklaring langs elektronische weg is gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 • De Koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door de Verkoper opgeslagen versie van de communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Koper. 

 • Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van problemen met betrekking tot de emailbox van de Koper komt dit voor risico van de Koper. 

 

Artikel 3 - Prijzen

 • Tenzij schriftelijk anders door de Verkoper is aangegeven, luiden alle door de Verkoper gegeven prijzen en tarieven in Euro en zijn zij exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar de Verkoper is gevestigd en gedurende normale werktijden. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders staat aangegeven of zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden verbonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze door de Verkoper apart in rekening worden gebracht. 

 • Indien tussen het tijdstip van het aanbod zijdens de Verkoper of de Koper en het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst of tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en levering door de Verkoper een prijsstijging van de verkochte Producten optreedt, is de Verkoper bevoegd deze prijsstijging aan de Koper door te berekenen. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 • Als een wijziging in of een toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de Koper wordt overeengekomen, mag de Verkoper de overeengekomen prijs verhogen volgens zijn gebruikelijke tarieven. De Verkoper is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

 • Indien de Verkoper aan een (potentiële) Koper adviezen verstrekt of anderszins op verzoek van of in opdracht van de (potentiële) Koper werkzaamheden verricht, zonder dat ter zake een schriftelijke opdracht wordt ontvangen, heeft de Verkoper het recht aan de (potentiële) Koper de kostprijs van de hiervoor bedoelde werkzaamheden door te berekenen. 

 • De kosten van of verband houdende met geleverde monsters en/of modellen kunnen aan de (potentiële) Koper worden doorberekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na de datum van aflevering van de monsters en/of modellen zal het aan de (potentiële) Koper berekende bedrag worden gecrediteerd. De (potentiële) Koper heeft nimmer het recht om de monsters en modellen voorgoed onder zich te houden. 

 

Artikel 4 - Leverring en uitvoering

 • De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.

 • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding. 

 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

 • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de verkoper het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de verkoper.

 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 5 - Wijze van levering, risico

 • De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering door de Verkoper worden bepaald. 

 • Indien franco levering is overeengekomen, reizen de Zaken voor rekening en risico van de Verkoper. In alle andere gevallen reizen de Zaken voor rekening en risico van de Koper. 

 • Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termijnen is, resp. zijn vermeld en de Koper na verloop van drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle Zaken heeft afgenomen, dan is de Koper verplicht aan de Verkoper op diens eerste verzoek een termijn mede te delen waarbinnen alle Zaken zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek van de Verkoper. Indien de Koper niet binnen drie dagen na het verzoek van de Verkoper aan laatstgenoemde mededeling doet van de termijn waarbinnen alle Zaken zullen worden afgenomen, zal Verkoper bevoegd zijn na verloop van drie maanden na de dag van het verzoek de zaken voor rekening en risico van Koper op te slaan, zulks ook al berustte het risico voor de Zaken bij de Verkoper en ongeacht overmacht zijdens de Koper en onverminderd de verplichting van de Koper tot betaling van de overeengekomen koopsom. Alsdan is Verkoper tevens bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden en zal de Koper zijn gehouden aan de Verkoper de kosten, schaden en interessen ter zake te vergoeden. Gelijke bevoegdheden en verplichtingen rusten op de Verkoper resp. de Koper indien laatstgenoemde ondanks toezegging alle Zaken binnen de door hem aan de Verkoper medegedeelde termijn af te nemen, deze toezegging niet nakomt. 

 • Zaken die door of vanwege de Verkoper speciaal voor de Koper moeten worden vervaardigd, worden door de Koper aanvaard plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de Zaken. 

 

 Artikel 6 - Vervoer

 • De Verkoper kiest het vervoermiddel, zo hieromtrent bij het aangaan van de overeenkomst niets is bepaald. 

 • De Koper dient zorg te dragen voor binnen het vervoersgebied ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening en risico van de Koper. De Koper is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de voor een behoorlijk vervoer vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. 

 • Levering door de Verkoper geschiedt steeds naar het voertuig of vaartuig, dan wel op het werk in de onmiddellijke omgeving van het vervoermiddel waarmee wordt bezorgd. De Koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij of tijdens het lossen optreedt, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Verkoper. Indien de Koper in gebreke blijft zijn in de eerste volzin van dit lid vermelde verplichting na te komen, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten, schaden en interessen voor zijn rekening, ongeacht of de niet nakoming van deze verplichting het gevolg is van overmacht. 

 • Bij levering franco werk of op de wal is de Verkoper niet gehouden de geleverde zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. 

 

Artikel 7 - Uitvoering Diensten

 • De Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Koper schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten door de Verkoper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

 • Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen plaatsvinden, is de Verkoper gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

 • Ingeval medewerkers van de Verkoper op de locatie van de Koper of derden Diensten verrichten, zal de Koper kosteloos zorgdragen voor alle faciliteiten die in redelijkheid voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn. 

 • Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is de Verkoper gehouden bij de uitvoering van de Diensten tijdige en verantwoorde aanwijzingen van de Koper op te volgen. De Verkoper is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door de Koper worden vergoed conform artikel 3 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 8 - Controle levering en klachten

 • De Koper is verplicht bij ontvangst van de Producten direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de Producten beantwoordt aan de inhoud van de overeenkomst. 

 • Indien de Koper bij ontvangst van de Zaken verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct en onverwijld aantekening te maken. 

 • Klachten zijdens Koper ter zake non-conformiteit van of (andere) gebreken aan het geleverde, dienen bij de Verkoper schriftelijk te worden ingediend: 

  • ingeval van levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na ontvangst van de Zaken; 

  • ingeval van levering franco voor de wal of franco station: zodra mogelijk na ontvangst van de Zaken doch in elk geval binnen veertien dagen na levering van de Zaken; 

  • in alle andere gevallen: uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de Producten.
   Alle gebreken die niet redelijkerwijs binnen de bovengenoemde periode konden worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk aan de Verkoper worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na de levering van de Producten. 

 • De verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van een overeenkomst zullen geacht worden naar behoren te zijn uitgevoerd bij het vervallen van de tijdslimieten zoals genoemd in artikel 8 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden. Na het vervallen van deze tijdslimieten mag de Koper geen andere klachten indienen bij de Verkoper aangaande mogelijke gebreken en heeft de Verkoper het recht zulke klachten te negeren. 

 • De Koper heeft geen recht om klachten in te dienen als: 

  • het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongebruikelijk, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een Product; 

  • het Product gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is; 

  • het Product aan derden is overgedragen; 

  • de Verkoper de Producten geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en de Verkoper zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie; 

  • de Verkoper bij de vervaardiging van het Product grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de Koper heeft gebruikt; 

  • het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmetingen, samenstelling, etc. welke aanvaardbaar is in de handel of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was; of 

  • de Koper niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens de Verkoper is nagekomen. 

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 11, zal de Verkoper, indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken, het gebrek herstellen, het gebrekkige Product vervangen, het Product terugnemen en de Koper crediteren voor de prijs van het desbetreffende Product, of, in het geval van Diensten, het probleem of andere wijze verhelpen, zonder dat de Koper daarnaast nog enige aanspraak op schadevergoeding kan maken. 

 • Het indienen van een klacht ontheft de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen jegens de Verkoper. 

 • Eventuele klachten aangaande een mogelijk gebrek of probleem worden niet gehonoreerd als de Verkoper niet in de gelegenheid wordt gesteld een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van de Verkoper, zal de Koper de Producten waarop de klacht (of een deel daarvan) betrekking heeft retourneren conform het bepaalde in artikel 13 lid 1, 2 en 4 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van de Verkoper als bedoeld in artikel 13 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de Koper de gebrekkige Producten in zijn bezit houden. 

 • Indien omtrent de hoedanigheid van de Producten niets schriftelijk is overeengekomen, zullen de Producten in overeenstemming zijn met hetgeen in de handel in de betrokken soort zaken en/of diensten gebruikelijk is. 

 • Indien omtrent de hoedanigheid van de Zaken is overeengekomen dat deze conform een monster zal zijn, geldt dit monster ter vaststelling van de gemiddelde hoedanigheid van de Zaken. 

 

Artikel 9 - Keuring

 • Koper heeft het recht de Zaken voor de levering te doen keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de Koper. Onder de voor rekening van de Koper komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke Verkoper ter zake de keuring eventueel moet maken. 

 • Levering van Producten volgens een bestek en/of op keur en/of ten genoegen van Kopers opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, geschiedt slechts indien en voor zover Kopers gebondenheid daartoe voortvloeit uit bestekbepalingen waarvan de Koper de inhoud schriftelijk en tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, aan de Verkoper heeft meegedeeld op een zodanige wijze dat de Verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden. 

 • In de gevallen, bedoeld in art. 8 lid 3 sub c van deze Algemene Voorwaarden, is Koper verplicht tijdig voor de verlading aan Verkoper kennis te geven van de tijd en plaats waarop de keuring zal geschieden. 

 • Indien de keuring tot resultaat heeft dat (een gedeelte van) de Zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de Koper gehouden Verkoper hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en Verkoper in de gelegenheid te stellen alsnog na te komen. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de Koper om zich jegens de Verkoper op het resultaat van de keuring te beroepen. 

 

Artikel 10 - Garantie

 • Onverminderd het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, geeft de Verkoper slechts garantie ten aanzien van de Producten indien en voor zover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende Product geldende fabrieksgarantiebepalingen. Indien een garantie is overeengekomen, zijn de bepalingen in artikel 8 lid 5 tot en met 8 van deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

 • Tenzij de Koper aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de Verkoper, is de Verkoper niet aansprakelijk jegens de Koper, diens personeel of derden voor directe of indirecte schade of verlies van wat voor soort dan ook in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. 

 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot het bedrag dat aan de Verkoper wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidsverzekeringspolis voor de situatie, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is onder de verzekeringspolis. Indien de verzekeraar van de Verkoper om welke reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkeringen of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van de Verkoper hoe dan ook worden beperkt tot: 

  • het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst; of 

  • als in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen waren overeengekomen, in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest bij aansluiten. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper meer bedragen dan € 15.000,-- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. 

 • Aansprakelijkheid van de Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten. 

 • Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens de Verkoper verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De Koper dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan de Verkoper te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de Koper vervalt. 

 • De Koper vrijwaart de Verkoper, medewerkers van de Verkoper en degenen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst (waaronder begrepen derden die door de Verkoper zijn ingeschakeld) tegen alle aanspraken van derden (medewerkers van de Verkoper daaronder begrepen), ongeacht de reden, die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. De Koper zal alle door de Verkoper of door haar ingeschakelde derden geleden schade en kosten verband houdende met voornoemde aansprakelijkheid volledig vergoeden, indien en voor zover deze schade ingevolge deze overeenkomst niet voor rekening komt van de Verkoper. 

 • Indien de Zaken niet door de Verkoper zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Koper in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van de Verkoper jegens de Verkoper aansprakelijk zal zijn. 

 

Artikel 12 - Emballage

 • De Verkoper is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de Koper in rekening te brengen. 

 • Na retourzending door de Koper van de emballage zal het op de voet van lid 1 van dit artikel gefactureerde bedrag aan de Koper worden gecrediteerd. 

 • Verkoper is niet gehouden tot creditering als in lid 2 van dit artikel bedoeld, indien de Koper de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van de Verkoper. 

 

Artikel 13 - Retourzendingen

 • Retourzendingen dienen door de Koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering. 

 • Koper wordt na ontvangst van de retourze